Nieuws

Aanpassing Regeling Wet Kinderopvang 1-1-2020

De Regeling Wet Kinderopvang wordt per 1-1-2020 aangepast met betrekking tot het aanleveren van gegevens van kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus aan de Belastingdienst.
Onlangs hebben alle kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus hier een brief over ontvangen. Ouders worden ook geïnformeerd.

Het doel van de maatregel is dat de Belastingdienst gedurende het jaar sneller op de hoogte is van wijzigingen in het aantal opvanguren. 

Onderzoek toezicht gastouderopvang bijna afgerond

De Onderwijsinspectie doet onderzoek naar de huidige toezichtsystematiek op de gastouderopvang en de rol van gastouderbureaus hierin. Hiervoor is data geanalyseerd uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en de Gemeentelijke Inspectie Ruimte (GIR). Daarnaast worden er gegevens gebruikt uit een vragenlijst die naar gemeenten, GGD’en, gastouderbureaus en gastouders is verstuurd.

GGD en LKK toetsen kwaliteit kinderopvang

Het toetsen van de kwaliteit van kinderopvang in Nederland wordt gedaan door zowel de GGD als LKK.De wijze waarop dat gebeurt, verschilt. Toezichthouders van de GGD komen meestal onaangekondigd langs en stellen vast of een locatie wel of niet aan de wettelijke vereisten voldoet. Het veldinstrument observatie pedagogische praktijk dat zij daarvoor hanteren, is gebaseerd op de vier pedagogische basisdoelen zoals die in de wetgeving zijn verankerd. Getoetst wordt of de kwaliteit die een locatie op een onverwacht moment kan laten zien tenminste voldoet aan de wettelijke standaard.

BKK en Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang

Bureau Kwaliteit Kinderopvang in de huidige vorm stopt haar activiteiten op 31 december 2019. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte destijds een kwaliteitsimpuls in de kinderopvang mogelijk door subsidie beschikbaar te stellen. Om die subsidieregeling uit te kunnen voeren is Stichting Bureau Kwaliteit Kinderopvang in 2008 gestart als een onafhankelijke stichting, opgericht door de belangenorganisaties van werkgevers, werknemers en ouders.

Week tegen Kindermishandeling 2019

Op maandag 18 november start de Week tegen Kindermishandeling. Het thema is dit jaar 'leren van elkaar' en centraal staan deze keer de ervaringen van professionals, ouders en kinderen. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig probleem dat niet altijd zichtbaar is. In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer. Kinderopvang is een belangrijke vindplek, waarbij zorgen voor veiligheid en de juiste hulp het verschil maakt in een kinderleven.

Wettelijk minimumloon 2020

De brutobedragen van het wettelijke minimumlon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2020. 
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2020:
De bedragen worden hieronder uitgedrukt per maand, per week en per (werk)dag. 

• € 1.653,60 per maand
• € 381,60 per week
• € 76,32 per dag

Verbetertraject kinderopvangtoeslag

Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag krijgen maandelijks een bedrag op hun rekening gestort. De hoogte van dit bedrag is onder andere gebaseerd op door henzelf gemaakte schattingen van het inkomen en het aantal uren opvang dat zij jaarlijks willen afnemen. Na afloop van het jaar bepaalt de Belastingdienst de definitieve toeslag, oftewel het bedrag waar ouders daadwerkelijk recht op hadden. Een aanzienlijk aantal ouders krijgt daardoor te maken met (hoge) terugvorderingen. Het verbetertraject kinderopvangtoeslag is gestart om terugvorderingen aan te pakken. 

Pagina's