Meldcode Kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig probleem dat niet altijd zichtbaar is. In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer. Kinderopvang is een belangrijke vindplek, waarbij zorgen voor veiligheid en de juiste hulp het verschil maakt in een kinderleven. De Meldcode Kindermishandeling helpt professionals in de kinderopvang bij hoe ze kunnen handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De Meldcode Kindermishandeling

Melden bij Veilig Thuis wordt bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid de professionele norm. Professionals in de kinderopvang zijn verplicht om te kunnen handelen volgens de Wet Meldcode Kindermishandeling. Teven moeten zij kunnen werken met het afwegingskader in de verbeterde Meldcode (2019). Naar aanleiding van de behoefte in de sector heeft KNGO faciliteiten beschikbaar gesteld om professionals in de gastouderopvang steeds een stapje verder te scholen. Jaarlijks in de Week tegen Kindermishandeling gaat een nieuwe e-learning module live.

Meldcode kindermishandeling KNGO

Module A

Van de e-learning serie ‘Update Meldcode Kindermishandeling’ geeft professionals de basiskennis die ze nodig hebben om te werken volgens de Wet Meldcode Kindermishandeling en het werken met het afwegingskader. Deze module bevat een check om goed voorbereid te zijn op de inspectie van de GGD en de rol van de vertrouwensinspecteur. Eind 2021 ge-update aan de hand van het verscherpte toezicht in de gastouderopvang.

Module B

Van de e-learning serie ‘Update Meldcode Kindermishandeling’ zet in op het versterken van de vaardigheden van gastouders en bemiddelingsmedewerkers op het gebied van signaleren, rapporteren en in gesprek gaan over zorgen nodig hebben. Deze module bevat veel communicatieve oefeningen voor de praktijk.

Module C

Van de e-learning serie ‘Update Meldcode Kindermishandeling” neemt professionals mee in de gevolgen van echtscheiding en de wijze waarop je als organisatie beleid kunt maken en wat je als professional kunt betekenen voor het kind.
Je krijgt als professional tevens zicht op de juridische kant rond het delen van informatie.

Module D

Van de e-learning serie ‘Update Meldcode Kindermishandeling” neemt professionals mee in de factoren die de weerbaarheid van het kind beïnvloeden en de gevolgen daarvan voor het gedrag van het kind. De module geeft tips en handvatten om hier in de dagelijkse praktijk op professionele manier mee om te gaan.

Module E

Van de e-learning serie ‘Update Meldcode Kindermishandeling” gaat dieper in op de veelvoorkomende vorm van kindermishandeling: verwaarlozing. Rondom dit onderwerp ervaren professionals vaak dilemma’s om hierover in gesprek te gaan met ouders. Deze module geeft handvatten en gaat in op het belang van correct handelen. 

Module F

Van de e-learning serie ‘Update Meldcode Kindermishandeling” neemt professionals mee in de Wet op de privacy en het beroepsgeheim. Wanneer stel je de veiligheid van het kind boven dit beroepsgeheim en de privacyregels?
De module bevat veel voorkomende dilemma’s in casussen en behandeld je rechten en plichten.

Waarom blijvend op de hoogte gehouden worden rondom het werken met de Meldcode?

1. Te veel kinderen (119.000 in Nederland) zijn het slachtoffer van huiselijk geweld en kindermishandeling.
2. Gastouderopvang is een belangrijke vindplaats.
3. Te veel acuut onveilige en structurele gevallen blijven nog steeds ongezien of onbesproken.

We kunnen het verschil maken in het leven van kinderen en hun ouders als:

N

Gastouders zich verdiepen in de signalen die horen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

N

Gastouders hun kennis en kunde vergroten in het vroegtijdig en objectief vastleggen en overleggen van de signalen.

N

Gastouderbureaus een aandachtsfunctionaris opleiden die vaardig is in het op het juiste manier aangaan van een gesprek met ouders in samenwerking met Veilig Thuis.

N

Gastouder en gastouderbureau bewust afspraken maken over de samenwerking rond het volgen van de stappen van de Meldcode.

N

We ons periodiek bijscholen om scherp te blijven of scherper te worden.

N

We knelpunten rond het werken met de Meldcode bespreekbaar maken, zodat de Meldcode ook in de gastouderopvang de juiste uitwerking heeft.

N

We ouders goed inlichten over het bestaan van de Meldcode en de professionele uitdagingen en taken van de gastouderopvang

Voor gastouderbureaus:
Wil je je gastouders jaarlijks bijscholen op de kennis en vaardigheden rond het werken met de Meldcode Kindermishandeling, dan is een permanente educatie abonnement op KinderWijs TV
een mogelijkheid. Hierdoor beschik je het gehele jaar door over alle modules om uit te geven aan je nieuwe en bestaande professionals om hun kennis up-to-date te houden of uit te versterken.

Webinar In de Week tegen kindermishandeling:
Jaarlijks organiseert KNGO een webinar over het werken met de Meldcode Kindermishandeling in de Week tegen kindermishandeling.

In 2023 is dat op 21 november van 20-21u en in samenwerking met Augeo.

> Inschrijven voor gastouders en gastouderbureaus

Meldcode kindermishandeling KNGO update

Wil je meer weten over het werken met de Meldcode of wil je jezelf of je professionals bijscholen? Neem dan even contact met ons op.