De gastouder en het pedagogisch werkplan in 2025 

Datum: 06-02-2024

KNGO deelt gedurende dit jaar steeds concrete informatie die bekend is geworden over de kwaliteitsverbetering die voor invoering in 2025 gepland staat. Dit artikel gaat over het pedagogisch werkplan wat door iedere gastouder opgesteld moet worden.

Om die reden neemt KNGO ook ieder kwartaal 1 van de vier pedagogische basisdoelen onder de loep. Doe jij mee als gastouder (of gastouderbureau)?  

Elke voorziening voor gastouderopvang is uniek, door verschillen in de locatie, de groepssamenstelling en de kwaliteiten en achtergrond van de gastouder. Met het pedagogisch werkplan wil ik de gastouder uitdagen om bewust na te denken over hoe hij of zij concreet invulling geeft aan het pedagogisch beleidsplan in de eigen opvanglocatie. Door hier vooraf over na te denken en dit vast te leggen, kan de gastouder hier bewuster naar handelen tijdens de opvang. Bijvoorbeeld door met het aanbieden van een bepaalde activiteit te werken aan een ontwikkelingsgebied van de kinderen. Daarnaast kan dit werkplan ook als uitgangspunt dienen in gesprekken met ouders en de toezichthouder of voor de pedagogische coaching.

Uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut blijkt overigens dat een belangrijk deel van de gastouders al werkt met een pedagogisch werkplan. Ook in gesprekken met gastouders blijken veel gastouders al een eigen werkplan te hebben en de meerwaarde hiervan te zien.

Er zijn diverse varianten overwogen. Een alternatief is om deze maatregel achterwege te laten. In dat geval mist alleen een duidelijk aangrijpingspunt om het gesprek aan te gaan met de gastouder over hoe de betreffende gastouder met de pedagogische visie van het gastouderbureau om wil gaan.

De minister heeft besloten om geen uitgebreide eisen aan vorm of inhoud van het werkplan te stellen, zodat de gastouder het werkplan naar eigen invulling kan uitwerken. Er worden gesprekken met GGD GHOR gevoerd op welke wijze toezicht op het pedagogisch werkplan wordt georganiseerd. Dit is om te voorkomen dat het toezicht een prikkel vormt voor de gastouder om een enorm werkplan tot in de details te moeten maken.

Het moet een praktisch handvat worden dat bijvoorbeeld ingaat op het dagritme, activiteitenprogramma en op welke manier wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van het kind.
In het pedagogisch werkplan moet de gastouder ook aandacht hebben voor hoe de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd. Deze verantwoordelijkheid is voor gastouders nog niet opgenomen in de regelgeving. Het wordt voor gastouders niet noodzakelijk om hiervoor een kindvolgsysteem te gebruiken.

Start met het brainstormen over het eerste pedagogisch basisdoel en volg KNGO op Facebook en zorg dat je als lid kunt inloggen op de Online kennisbank.

Kijk op de Online Kennisbank voor het gehele document van SZW.