Update 17 juli 2023: Veelgestelde vragen toezicht GGD en NVWA bij speeltoestellen

Datum: 17-07-2023

Na overleg met NWVA is het eerdere document van GGD GHOR met veelgestelde vragen rondom de rechterlijke uitspraak speeltoestellen in de gastouderopvang aangepast. Het eerdere document bleek toch voor verwarring te zorgen. Het herziene document is hieronder te downloaden.

Enkele conclusies uit het document:

  • Toezichthouders Wet Kinderopvang toetsen of er sprake is van veilige en verantwoorde kinderopvang. Indien speeltoestellen kapot blijken of niet veilig gebruikt worden, dan kan dat een overtreding zijn. Indien een kapot of niet veilig toestel niet gebruikt wordt en nog wel aanwezig is in de opvang, leg de afspraken rondom het (niet-) gebruik van dit toestel dan ook schriftelijk vast.
  • Bij constateringen van risico’s geeft de toezichthouder signalen niet actief door aan NVWA. Toezichthouders nemen dit mee in inspectierapport en betrekt het gastouderbureau bij risicovolle situaties.
  • De NVWA gaat niet actief inspecteren bij gastouders omdat er momenteel weinig incidenten plaats lijken te vinden in deze omgeving, aldus NVWA. De recentelijke rechterlijke uitspraak heeft hier geen verandering in gebracht.
  • Vanaf 1 juli 2023 is het melden van een ernstig ongeval door de eigenaar van een speeltoestel bij de NVWA verplicht. Het gaat hierbij om een ongeval met (ernstig) letsel. In de praktijk betekent dit dat er directe ziekenhuisopname noodzakelijk is of als iemand overlijdt.

Download hier het aangepaste document

——————————————————–

Eerdere berichtgeving:

Achtergrond:
In 2021 is een gastouder bezocht door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) waarna de conclusie getrokken werd dat de speeltoestellen in de tuin van de gastouder niet voldeed aan de Wet Attracties en Speeltoestellen (WAS). De gastouder kreeg een bestuurlijke boete van € 525,- per speeltoestel.
Na contact met het gastouderbureau, KNGO, GGD, VNG en stichting Nysa, die allen van mening waren dat de WAS niet van toepassing is de zaak door Nysa bij de bestuursrechter gebracht.

Uitspraak van de rechter onlangs:
Op 12 mei 2023 heeft de rechtbank van Rotterdam bevestigd dat speeltoestellen die in de gastouderopvang worden gebruikt wél onder de WAS vallen.
De rechter heeft vastgesteld dat bij een voorziening voor gastouderopvang bedrijfsmatig kinderen worden opgevangen, en dat deze opvang niet gezien wordt als opvang in de privésfeer.
Hierop volgende een advies van BK en Nysa speeltoestellen tijdelijk buiten gebruik te stellen. Dit gaf natuurlijk reuring in de gastouderopvang en vragen.

Vanuit KNGO:
KNGO heeft telefonisch en via email meerdere leden te woord gestaan. Officiële berichtgeving en advies vanuit KNGO hebben we even uitgesteld, omdat er inmiddels vanuit de GGD gewerkt werd aan een Q&A op dit onderwerp dat meer helderheid zou geven dan het buiten gebruik stellen van alle speeltoestellen indien ze niet onder de WAS zouden vallen, hetgeen door veel gastouders en gastouderbureaus als een erg vergaande maatregel werd ervaren.

Deze Q&A (veelgestelde vragen), geschreven door GGD GHOR en VNG, is eind vorige week naar buiten gebracht.

  • Er worden geen wijzigingen doorgevoerd op het huidige toezicht van GGD.
  • De NVWA heeft als beleid dat zij momenteel niet actief gaan inspecteren bij gastouder, omdat dit raakt aan de privesfeer. Zover bekend is houdt de NWVA ook na deze uitspraak niet actief toezicht. Echter als zij een melding ontvangen van een onveilig speeltoestel is NVWA verplicht hierop actie te ondernemen.
  • De toezichthouder blijft toetsen of er sprake is van veilige en verantwoorde opvang van kinderen. Als speeltoestellen kapot blijken of niet veilig gebruikt worden, kan dat een overtreding zijn.
  • Ook toetst de toezichthouder Wko of de gastouder adequate maatregelen heeft genomen om een kapot of niet veilig speeltoestel niet meer te gebruiken.