Online bijeenkomst Thema kwaliteitsverbetering gastouderopvang 2025

Datum: 05-03-2024

Al geruime tijd is bekend dat het ministerie van SZW bezig is met het vormgeven van hernieuwde kwaliteitseisen voor de gastouderopvang om deze in de wet te verankeren. In februari is een concept wetsvoorstel aangeboden aan de Tweede Kamer. Echter volgt er nog een aardige procedure om dit uiteindelijk officieel bekrachtigd te krijgen tot een echte wet.

Toch merken we een groeiende behoefte in de sector om vragen te kunnen stellen en alvast “voorbereid te zijn”. Daarom organiseert KNGO een extra online bijeenkomst om veelgestelde vragen te behandelen en samen naar de toekomst van gastouderopvang te kijken.

Meld je alvast aan voor dinsdag 26 maart van 20:00 – 21:00 uur

Van wetsvoorstel tot wet:
KNGO geeft daarbij inzicht in hoe een procedure van indiening wetsvoorstel tot wet eruit ziet:

Nadat een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer is gestuurd, volgt er in Nederland een specifieke procedure voordat het wetsvoorstel eventueel tot wet wordt verheven. Deze procedure bestaat uit verschillende stappen:

  • Indiening: Het wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer. Dit kan door de regering (een regeringsvoorstel) of door één of meer leden van de Tweede Kamer (een initiatiefvoorstel).
  • Voorbereidend onderzoek door een commissie: Een vaste Kamercommissie die zich bezighoudt met het beleidsterrein waarop het wetsvoorstel betrekking heeft, voert een voorbereidend onderzoek uit. De commissie kan vragen stellen aan de indiener(s) van het wetsvoorstel om verduidelijking te krijgen over bepaalde punten.
  • Schriftelijke ronde: Na het voorbereidend onderzoek vindt de schriftelijke ronde plaats waarbij de Kamerleden schriftelijk vragen kunnen stellen over het wetsvoorstel. De indiener(s) van het wetsvoorstel beantwoordt deze vragen schriftelijk.
  • Plenaire behandeling: Het wetsvoorstel wordt in de plenaire vergadering van de Tweede Kamer behandeld. Tijdens deze behandeling wordt er gedebatteerd over het wetsvoorstel. Kamerleden kunnen amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (uitspraken, wensen of opinies over het beleid) indienen.
  • Stemming: Na het debat wordt er gestemd over het wetsvoorstel, eventuele amendementen en moties. Als de meerderheid van de Tweede Kamer voor is, wordt het wetsvoorstel aangenomen.
  • Eerste Kamer: Het aangenomen wetsvoorstel wordt vervolgens naar de Eerste Kamer gestuurd. Ook hier wordt het wetsvoorstel eerst naar een commissie verwezen die het voorbereidend onderzoek doet. Vervolgens is er een plenaire behandeling waarin het wetsvoorstel wordt besproken. De Eerste Kamerleden kunnen geen amendementen indienen, maar wel moties. Uiteindelijk stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel. Als ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt, wordt het doorgezonden naar de Koning ter bekrachtiging.
  • Bekrachtiging en publicatie: De Koning bekrachtigt het wetsvoorstel door het te ondertekenen, waarna het een wet wordt. De wet wordt vervolgens gepubliceerd in het Staatsblad, waarmee het officieel in werking treedt.

De gemiddelde doorlooptijd van het aanbieden van een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer tot de publicatie ervan als wet kan sterk variëren. Deze doorlooptijd hangt af van verschillende factoren, hoe ingewikkeld het wetsvoorstel is, hoe belangrijk of urgent voor de politiek of maatschappij en de capaciteit van de Tweede en Eerste Kamer om het voorstel te behandelen.

Voor sommige wetsvoorstellen, de belangrijke urgente, kan dit bijvoorbeeld enkele maanden zijn. Andere, meer ingewikkeldere wetsvoorstellen kunnen een veel langere doorlooptijd hebben, soms wel enkele jaren.

Een algemene schatting geven is daarom lastig, maar als ruwe indicatie kunnen we zeggen dat de gemiddelde doorlooptijd van het aanbieden van een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer tot de uiteindelijke publicatie ervan uiteen kan lopen van ongeveer zes maanden tot enkele jaren.