Update kabinet compensatieregeling

Datum: 28-03-2020

In een brief van de staatssecretaris van 25 maart 2020 wordt ingegaan op de huidige stand van zaken rondom de (nood)opvang van kinderen met ouders in een cruciale beroepsgroep en de gekozen oplossing voor compensatie van ouders. In een dit nieuwsartikel lees je hoe er gekozen is om te gaan met de compensatie van de eigen bijdrage voor ouders. In een apart nieuwsartikel vind je hoe de (nood)opvang is vormgegeven en wat het gebruik hiervan is.

Bijzondere regeling kinderopvangsector:
Voor de economie is een belangrijke randvoorwaarde dat ouders in staat worden gesteld arbeid en zorg goed te combineren. Bij terugkeer naar de normale situatie is de kinderopvang hierin een belangrijke factor. De kinderopvang is in die zin daarbij een wat bijzondere sector, omdat de financiering voor een aanzienlijk deel door de overheid gebeurt door middel van de kinderopvangtoeslag, die via de ouders naar de kinderopvangorganisaties gaat.

Ouders betalen hun gebruikelijke factuur door:
Aan ouders die normaliter kinderopvang gebruiken, is gevraagd de gehele factuur aan de kinderopvang te blijven betalen. Ook als zij op dit moment niet van kinderopvang gebruik kunnen maken. De overmacht situatie waarin kinderopvangorganisaties nu verkeren, geeft deze organisaties een juridisch argument in handen in het geval ouders de betaling van de factuur opschorten of het factuurbedrag terugvorderen.
Voor ouders betekent het doorbetalen dat het recht op de kinderopvangtoeslag blijft bestaan en dat terugvorderingen kinderopvangtoeslag zoveel mogelijk voorkomen worden. Ook zorgt het doorbetalen ervoor dat ouders hun plek in de kinderopvang behouden wanneer deze weer regulier opengaat.

Compensatie eigen bijdrage ouders:
Het kabinet realiseert zich dat wanneer ouders de factuur doorbetalen en toeslag blijven ontvangen, zij een gedeelte eigen bijdrage betalen voor een dienst die nu noodgedwongen niet geleverd wordt. Ouders die de factuur blijven doorbetalen, krijgen daarom de eigen bijdrage die ze hierbij betalen, gecompenseerd. Dit geldt zowel voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, als gastouderopvang. Daarmee wordt ook voorkomen dat ouders zich genoodzaakt voelen de kinderopvang om die reden op te zeggen, met alle gevolgen van dien. Voor sommige ouders geldt dat zij bij het gebruik van kinderopvang geen gebruik maken van kinderopvangtoeslag, maar normaliter een vergoeding krijgen van de gemeente bij gebruik van kinderopvang. Bijvoorbeeld doordat sprake is van een sociaal-medische indicatie of deelname aan voorschoolse educatie. Met de gemeenten zijn wij in gesprek over compensatie van deze ouders.

De gekozen oplossing:
De gekozen oplossing houdt in het kort in dat de compensatie voor de eigen bijdrage overgemaakt zal worden aan de kinderopvangorganisaties. Dat is voor gastouderopvang aan de gastouderbureaus die de kassiersfunctie hebben. De gastouderbureaus zullen de compensatie vervolgens overmaken aan de ouders. De overheid compenseert het deel tot de maximum uurprijs van € 6,27. In eerste instantie gaat het om de periode tussen 16 maart en 6 april. Het is mogelijk de oplossing te verlengen, mocht dit nodig zijn, bijvoorbeeld met enkele weken.

De precieze vormgeving wordt op dit moment uitgewerkt in een juridische regeling. Ook wordt over de praktische uitwerking nog verder afgestemd met de Belastingdienst/Toeslagen en de brancheorganisaties. Het voornemen is om op korte termijn duidelijkheid te verschaffen over de regeling en de betaling van de compensatie.

Belastingdienst Toeslagen en wijzigingen:
Ouders hoeven bij de Belastingdienst/Toeslagen geen wijzigingen door te geven, behalve wanneer hun inkomen wijzigt gezien de huidige situatie of als zij ook bij terugkeer naar de reguliere situatie geen gebruik meer van de opvang willen maken. Het doorgeven van een inkomenswijziging blijft in alle gevallen belangrijk, omdat dit leidt tot een andere hoogte van de kinderopvangtoeslag (ouders met een lager inkomen ontvangen een hogere kinderopvangtoeslag). Wanneer ouders een inkomenswijziging doorgeven voor de eerste dag van de volgende maand, wordt deze wijziging verwerkt in de kinderopvangtoeslag van die volgende maand (uitkering van de kinderopvangtoeslag vindt plaats rond de 20e van de maand).