Richtlijnen toezicht GGD tijdens corona-periode

Datum: 31-03-2020

Wat betekenen de maatregelen die momenteel opgelegd zijn verblijven voor kinderdagopvang en gastouderopvang voor het toezicht op de gastouderopvang?

Geen regulier toezicht:
GGD GHOR Nederland heeft de GGD’en geadviseerd tijdelijk geen regulier toezicht uit te voeren bij een geregistreerd kindercentrum, geregistreerd gastouderbureau en geregistreerde voorzieningen voor gastouderopvang.
Dit betekent dat er op dit moment:

• geen jaarlijkse onderzoeken uitgevoerd worden;
• geen onderzoek drie maanden na registratie plaatsvindt;
• alleen een nader onderzoek plaatsvindt wanneer daarvoor geen locatie bezoek vereist is.
• geen locatiebezoek wordt gebracht aan locaties in het kader van openstaande onderzoeken voor registratie.

– Rapporten van onderzoeken die al zijn uitgevoerd, worden volgens de reguliere werkwijzen afgerond.
– Gemeenten schorten de behandeling van nieuwe aanvragen voor exploitatie en wijzigingsverzoeken op dit moment veelal op wegens overmacht.

Wel toezicht is er wel?
– Signaal gestuurd toezicht: binnenkomende signalen kunnen aanleiding zijn om wel een onderzoek uit te voeren.
– De werkwijze ‘vinger aan de pols’: dit betekent dat de toezichthouder actief belt naar een (nood)voorziening om u als houder van deze voorziening te bevragen over de wijze waarop de noodopvang is georganiseerd. Wanneer de bevindingen tijdens het telefoongesprek daartoe aanleiding geven, kan de toezichthouder een incidenteel onderzoek starten.

Wanneer de toezichthouder in het kader van signaal gestuurd toezicht een incidenteel onderzoek doet of ‘vinger aan de pols’ houdt, zal het onderzoek vooral gericht zijn op onderwerpen die basaal zijn voor de kwaliteit van de kinderopvang. De toezichthouder kan daarmee beoordelen of in de gegeven omstandigheden sprake is van verantwoorde kinderopvang. Het belang van het kind staat daarbij altijd voorop. De emotionele veiligheid, de fysieke veiligheid en de gezondheid van de opgevangen kinderen moet voldoende gewaarborgd zijn.

Wanneer een voorziening voor gastouderopvang noodopvang biedt, gelden daarbij net als voor dagopvang en buitenschoolse opvang een aantal basale ondergrenzen.

Aantal kinderen per gastouder:
Het aantal op te vangen kinderen door een gastouder blijft gedurende deze maatregel onveranderd.

EHBO:
Coulance kan mogelijk aan de orde zijn wanneer een gastouder een geplande EHBO cursus niet kan volgen in de huidige situatie en daardoor een recent verlopen EHBO certificaat heeft.

Opvang eigen locatie:
De oproep vanuit de Rijksoverheid is om noodopvang van kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen zoveel mogelijk op de gebruikelijke opvanglocatie te laten plaatsvinden. Indien er in deze situatie oplossingen gezocht worden voor noodopvang door de kinderen op een andere locatie op te vangen dan de gebruikelijk opvanglocatie, dan kan dit.

Opvang bij een vervangende gastouder:
Dit is op basis van de huidige eisen ook al mogelijk. Vervanging bij noodopvang mag alleen bij een al geregistreerde voorziening voor gastouderopvang. Deze vervangende gastouder wordt bij voorkeur bemiddeld en begeleid worden door hetzelfde gastouderbureau. Het gastouderbureau moet van de vervanging op de hoogte zijn.


Gastouderbureaus

Wanneer een gastouder open is voor opvang van kinderen van (een) ouder(s) in cruciale beroepen, moet u als het bemiddelende gastouderbureau uw taken ten aanzien van die voorziening blijven vervullen. De verplichte gezamenlijke risico-inventarisatie en periodieke evaluaties kunnen mogelijk op een alternatieve manier worden gedaan, maar kunnen niet opgeschort worden. Denk aan telefonisch contact, doorspreken van de vorige RIE en bespreking aandachtspunten. Leg de ondernomen acties vooral vast. Belangrijk is dat u de bij u aangesloten gastouders steeds informeert over de huidige situatie en wijst op de RIVM-richtlijn over het coronavirus.

24-uurs noodopvang
24-uurs opvang kan zowel bij een kindercentrum als bij een gastouder plaatsvinden. Deze opvang vraagt in het kader van de (emotionele) veiligheid en de gezondheid van de kinderen extra aandacht.

Bron: GGD GHOR document 30 maart 2020: Kinderopvang in verband met het coronavirus – Perspectief vanuit Toezicht
Dit document is toegevoegd aan de Online Kennisbank voor leden van KNGO.