Facsheet meldingen Vertouwensinspecteur

Datum: 14-07-2021

Wanneer er sprake is van een mogelijk vermoeden van een zedenmisdrijf en/of mishandeling, gepleegd door een met taken belast persoon jegens een kind in de kinderopvang, dan geldt een meld-, overleg- en aangifteplicht bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van Onderwijs. Dit betekent dat ook medewerkers in de kinderopvang, en dus ook gastouders, een meldplicht hebben aan hun houder bij een mogelijk vermoeden van een strafbaar feit.

In de Wet kinderopvang is dit sinds 1 juli 2013 bepaald. Vertrouwensinspecteurs spelen hierdoor een belangrijke rol in het monitoren van grensoverschrijdend gedrag binnen de kinderopvang. Een gastouder die het vermoeden heeft dat sprake is van grensoverschrijdend gedrag naar een kind door een andere medewerker of gastouder, heeft de plicht
dit te melden aan de houder van het gastouderbureau. De houder is vervolgens verplicht hierover in overleg te gaan met de vertrouwensinspecteur.
Als tijdens dit overleg wordt geconcludeerd dat er een redelijk vermoeden van een strafbaar feit is, moet de houder aangifte doen bij de politie. De vertrouwensinspecteur denkt mee, informeert en adviseert de houder over wat de gewenste vervolgstappen in het proces zijn. Deze stappen zijn onderdeel van de meld-, overleg-, en aangifteplicht die in de Wet kinderopvang is vastgelegd.

In de publicatie Factsheet meldingen vertrouwensinspecteurs is een beeld weergegeven van het aantal meldingen en het aantal aangiften die uit deze meldingen volgden in
kalenderjaar 2020 ten opzichte van de twee voorgaande jaren. De meldingen betreffen seksueel misbruik, seksuele intimidatie, psychisch geweld, fysiek geweld en overige meldingen.

Ouders, houders, medewerkers, gastouders, GGD’en, professionals in het veld (zoals Veilig Thuis), vertrouwenspersonen of derden kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer een vermoeden bestaat van een zedenmisdrijf of mishandeling tegen een kind bij een kinderopvangorganisatie.
In het kalenderjaar 2020 is de kinderopvang deels gesloten vanwege de coronapandemie. Hierdoor is een goede vergelijking met eerdere jaren niet te maken en is het niet mogelijk geweest om trends te duiden. Wel zijn er enkele opvallende bevindingen aan te wijzen. Sinds 2019 is in de factsheet ook opgenomen in hoeveel gevallen een aangifteplicht volgt na het overleg met de vertrouwensinspecteur. Tot 2019 werden deze aantallen niet bijgehouden.

Opvallende bevindingen

 • Het totaal aantal meldingen in 2020 is lager dan in de voorgaande twee jaren, maar dit is mogelijk verklaarbaar door de gedeeltelijke sluiting.
 • Het percentage van het aantal meldingen in de categorie seksueel misbruik door een met taken belast persoon ten opzichte van het totaal van deze categorie meldingen is in
  2020 hoger dan in 2019. Het absolute aantal in 2020 is echter bijna gelijk aan 2019.
 • Het totaal aantal meldingen dat is geregistreerd op een locatie van een kinderdagverblijf en gastouderopvang is voor beide opvangsoorten lager dan de twee jaren ervoor.
  Het aantal meldingen dat is geregistreerd op de buitenschoolse opvanglocaties is met 32 meldingen hoger dan 2019 (30 meldingen) en lager dan 2018 (33 meldingen). Dit is opmerkelijk omdat de buitenschoolse opvang vanwege de coronapandemie gedurende 2020 gedeeltelijk was gesloten.Uit signalen uit de praktijk blijkt dat het melden bij de houder, door een met taken belast persoon, van vermoedens van seksueel of ander geweld jegens een kind en
  de overlegplicht hierover met de vertrouwensinspecteur nog niet volledig is ingebed in de kinderopvangsector. Blijven inzetten op een nog grotere bekendheid
  van de rol van de vertrouwensinspecteur, zodat bij alle houders, werknemers en gastouders helder is dat bij een vermoeden van seksueel of ander geweld jegens
  een kind overlegd moet worden met de vertrouwensinspecteur. Het is belangrijk om hernieuwd aandacht te geven aan de bewustwording en het kennen van de meld-, en overleg- en aangifteplicht en eventuele handelingsverlegenheid die kan optreden om in contact te treden met de vertrouwensinspecteurs, weg te nemen.Het is daarom belangrijk om dit bericht te delen met zoveel mogelijk professionals in de gastouderopvang.