Benchmark kinderopvang kengetallen met de focus op gastouderopvang

Datum: 02-07-2021

Bij de ondersteuning rondom de professionalisering van de bedrijfsvoering signaleert Waarborgfonds Kinderopvang al jaren dat een aanzienlijke groep organisaties geen inzicht heeft in haar kostprijs. Met als gevolg dat daar niet op gestuurd kan worden en dat de uurprijzen van deze organisaties niet gebaseerd zijn op de feitelijke individuele situatie. Om hier een impuls aan te geven zijn zij in 2020 het programma ‘Mijn Kostprijs’ gestart. Het doel van dit programma is om kinderopvangorganisaties tools aan te reiken waarmee ze zelf kunnen sturen op de kostprijs.

In het najaar van 2021 starten ze met workshops om individuele organisaties te ondersteunen om deze tool en dit kengetallenrapport goed in te zetten voor de individuele situatie (Kennisoverdracht).

Dit rapport geeft inzicht in de diverse elementen van de kostprijs en geeft kengetallen waarmee organisaties de eigen situatie kunnen spiegelen.
Organisaties van klein tot groot en van alle signaturen hebben bijgedragen.

Voor dit kengetallenrapport is gebruik gemaakt van de aangeleverde informatie van 79 organisaties, waarvan 60 kinderopvangorganisaties en 19 gastouderbureaus, verdeeld over groot, middelgroot en klein. Op basis van dit aantal kunnen er geen statistische uitspraken gedaan worden over de branche als geheel.

KNGO heeft zich in dit artikel beperkt tot een samenvatting over de gastouderopvang.

De kengetallen voor de gastouderopvang hebben een andere opbouw dan die van de andere soorten kinderopvang. Het gastouderbureau heeft met drie soorten kosten te maken: de eigen bureaukosten, het tarief van de gastouder en de eventuele franchise- of doorbelaste organisatiekosten. Van deze kosten zijn de waarden onderzocht.

Bij de analyse hebben we ons gericht op de verschillen tussen zelfstandige gastouderbureaus (19 deelnemers) en ‘ingebouwde’ gastouderbureaus (13 deelnemers), die onderdeel zijn van een bredere kinderopvangorganisatie. In verband met het kleine aantal deelnemers is er geen onderscheid gemaakt tussen organisaties naar schaalgrootte.

Er zijn analyses te lezen over de volgende onderdelen:
– De totale kostprijs van een kinduur in de gastouderopvang.
– De directe bureaukosten van het gastouderbureau.
– De som van de bureaukosten en de doorbelaste organisatie/franchisekosten.
– Het door het GOB gehanteerde adviestarief voor de gastouder of (indien bekend) het gem. tarief van de aangesloten gastouders. (zie foto)
– De organisatiekosten van de (uitvoerende en centrale) overhead als percentage van de totale omzet.
– Het verschil tussen de gem. omzet per kinduur en de kostprijs

 

Download het Rapport vanaf de Online Kennisbank