Terugkoppeling over 'hinder bij verhuizing opvanglocatie' van GGD/GHOR

Tweemaal per jaar vindt het KNGO-Panelgesprek plaats. Hier komen GOB-houders samen om actualiteiten in de gastouderopvang te bespreken. Ze worden ingelicht, delen hun mening/visie. Ook knelpunten worden gedeeld. Daar waar er gemeenschappelijke knelpunten zijn wordt besproken wat er nodig is om deze knelpunten op te lossen of aan te reiken aan externe partijen die dat zouden kunnen. 

Tijdens het KNGO-Panelgesprek van eind september 2018 is als gemeenschappelijk knelpunt naar voren gekomen dat GOB’s hinder ondervinden bij het goed regelen van een verhuizing door een gastouder/vraagouder, dus bij wisseling van de opvanglocatie. Oplossingen zouden te vinden zijn in het loskoppelen van gastouder en locatievoorziening in het LRK (dit zou ook een oplossing zijn voor vervanging bij ziekte of vakantie), een inspectie na verhuizing voorrang geven, de mogelijkheid het  LRK-nummer mee te nemen, geen nieuwe legeskosten heffen e.d.

Naar aanleiding van dit panelgesprek is een inventarisatie gedaan onder de gastouderbureauleden van KNGO. KNG heeft daar een samenvattend document van gemaakt en gestuurd aan branchepartijen. Deze inventarisatie is door Brancheorganisatie Kinderopvang op 10 december voorgelegd aan GGD/GHOR. Het anwoord van GGD/GHOR is als volgt: 'Deze oplossingen vragen in feite om een wetswijziging. Dat ligt niet in de invloedssfeer van GGD/GHOR.'

Wat GGD/GHOR als tip meegeeft is het volgende:

'Het helpt als de gastouder tijdig (drie maanden voorafgaand aan de verhuizing) al contact opneemt met gemeente en bespreekt hoe dit efficiënt kan verlopen. De gemeente kan een voorziening registreren in de toekomst, nooit met terugwerkende kracht. Afstemming tussen houder/ gemeente en GGD is dus essentieel. De gemeente kan dan vragen aan GGD om voorrang te verlenen en alvast tijd in te plannen, het is aan de GGD om te bezien of dat in de planning past.'

Het punt 'hinder bij verhuizing' zal geëvalueerd worden in het aankomend panelgesprek voor gastouderbureauleden van KNGO op 18 april aanstaande.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan hier.