Op 1 maart 2018 gaat het nieuwe personenregister van start.

 

Op 1 maart 2018 gaat het nieuwe personenregister van start. Wat gaat er veranderen? Sinds 1 maart 2013 worden vaste medewerkers in de kinderopvang, gastouders en hun volwassen huisgenoten continu gescreend. Per 1 maart 2018 zal deze continue screening uitgebreid worden naar álle personen in de kinderopvang die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebben. Hiervoor moet iedereen zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Maar wat gaat dit betekenen voor de gastouderopvang?

Wie moet zich inschrijven?
Iedereen die werkt of woont op een adres waar kinderen worden opgevangen, is verplicht om zich in te schrijven. Voor de gastouderopvang zal dit betekenen:

 •   Gastouders, vaste medewerkers en hun volwassen huisgenoten;
 •   Houders en bestuurders van gastouderbureaus;
 •   Personen die wonen of tijdens opvanguren structureel aanwezig zijn op een opvanglocatie, waaronder ook stagiaires, vrijwilligers en uitzendkrachten.
   

Wat verstaan we onder structurele aanwezigheid?
Als richtlijn geldt: iemand is structureel aanwezig als diegene minstens één keer per drie maanden minimaal een half uur tijdens opvanguren aanwezig is op de opvanglocatie. Een voorbeeld hiervan is de schoonmaakster die twee keer in de week tijdens de opvang langskomt. Zij moet zich inschrijven in het personenregister. Let opOuders die brengen en halen hoeven zich niet in te schrijven in het personenregister.
Ook niet wanneer zij wat langer blijven om bijvoorbeeld een kopje koffie te drinken of om borstvoeding te geven.

Hoe kan iemand zich inschrijven?
Het inschrijvingsproces bestaat uit twee stappen:

1) Inschrijven (actie inschrijfplichtige)
Gastouders en hun volwassen huisgenoten moeten zich vanaf 1 maart 2018 met DigiD inschrijven op www.duo.nl/personenregisterkinderopvang.
nschrijven is eenvoudig en duurt hoogstens enkele minuten. De meeste gegevens zullen automatisch ingevuld worden. Kies op welke manier je op de hoogte gehouden wilt worden over het personenregister (e-mail of Berichtenbox). Vul zelf je VOG-kenmerk toe. Dit kenmerk is te vinden rechtsboven op je VOG.

Inschrijven is tot 1 juli 2018 gratis. Daarna kost het 12 euro per inschrijving.
Werk je voor meerdere gastouderbureaus?  Zorg er dan voor dat je tijdig door alle gastouderbureaus gekoppeld bent.

2) Koppelen (actie gastouderbureau) Let op: Inschrijving én koppeling zijn voorwaarden om te mogen werken in de kinderopvang. De houder van het gastouderbureau is verantwoordelijk voor de inschrijving en koppeling van alle inschrijfplichtigen binnen zijn organisatie. Als dit niet op tijd gebeurt, kan de houder van het gastouderbureau een boete krijgen van de gemeente.

 Uitschrijven Iemand kan zich alleen uitschrijven uit het personenregister wanneer deze persoon niet meer gekoppeld is aan een gastouderbureau. Het gastouderbureau dient de koppeling ongedaan te maken. Na uitschrijving uit het register wordt deze persoon niet meer continu gescreend.

Wie heeft toegang tot het register?
Het personenregister is niet openbaar. Wie ingeschreven staat, kan altijd zijn gegevens inzien. Verder mogen de volgende instanties gebruik maken van het register:  

 • Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie gebruikt het register voor de continue screening.
 • De kinderopvangorganisatie waaraan iemand gekoppeld is. Deze kan de naam, geboortedatum, het burgerservicenummer en het kenmerk van de VOG zien.
 • De GGD gebruikt het register om te controleren of de VOG niet verouderd is en iedereen op de opvanglocatie ingeschreven staat en gekoppeld is aan de juiste organisatie. Hierdoor is de papieren VOG niet meer nodig.
 • DUO beheert het register en handelt de signalen uit de continue screening af.
   

Wanneer moet iemand zich inschrijven?
De inschrijftermijn is niet voor iedereen gelijk:

 • Omdat stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers, zelfstandigen en structureel aanwezigen nu nog niet continu gescreend worden, moeten zij op 1 maart of direct daarna ingeschreven en gekoppeld zijn. Op het moment van inschrijven mag hun VOG maximaal 2 maanden oud zijn. Na het inschrijven moet de houder hen zo snel mogelijk aan de organisatie koppelen. Dat is wettelijk verplicht.
 • Gastouders,  hun volwassen huisgenoten en vaste medewerkers worden nu al continu gescreend. Daarom krijgen zij langer de tijd om zich in te schrijven. Zij moeten vóór 1 juli 2018 ingeschreven en gekoppeld zijn. Het is aan te raden ook hen zo snel mogelijk in te laten schrijven, zodat het gastouderbureau voldoende tijd heeft om alles te regelen. Voor de inschrijving kunnen ze gebruikmaken van hun bestaande VOG, als deze is afgegeven na 1 maart 2013.
   

Wat te doen als gastouderbureau?

 • Vraag eHerkenning aan met betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger en machtig eventuele medewerkers.
 • Informeer stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen over het personenregister. Hun VOG mag bij inschrijving niet ouder zijn dan 2 maanden.
 • Informeer gastouders, hun volwassen huisgenoten en vaste medewerkers over het personenregister. Zorg ervoor dat zij een kopie van hun bestaande VOG (van na 1 maart 2013) in hun bezit hebben en over DigiD beschikken, zodat zij zich snel in kunnen schrijven.
 • Zorg ervoor dat gastouders, hun volwassen huisgenoten en vaste medewerkers zich vanaf 1 maart 2018 gaan inschrijven. Koppel hen vóór 1 juli 2018 aan jouw organisatie.
 • ‘Vraag aan uw gastouders welke personen structureel aanwezig zijn op hun locatie. Zorg ervoor dat zij een VOG aanvragen en zich op 1 maart of direct daarna inschrijven in het register.’ De VOG mag op het moment van inschrijven maximaal 2 maanden oud zijn.’
   

Informeer gastouders, bijvoorbeeld schriftelijk tijdens het huisbezoek, wat het beleid is voor jou als gastouderbureau. De verantwoordelijkheid voor correcte registratie en koppeling ligt bij het gastouderbureau. Nalatigheid of overtredingen bij de gastouder hebben dus gevolgen voor het gastouderbureau. 
Voor leden van KNGO is er meer informatie te vinden op de online ledenomgeving in het Dossier Bijblijven > WijZ! Magazine

Bent u professional in de sector gastouderopvang en nog geen lid van KNGO? Word dan nu lid en maak professionaliseren makkelijker.
Meer informatie over het KNGO-lidmaatschap