Nieuws

Erkende Bijscholing Bemiddelingsmedewerker Gastouderopvang

We gaan door!
Door de vele positieve reacties op de bijscholing voor bemiddelingsmedewerkers van KNGO hebben we besloten om
de scholing door te zetten. Niet alleen bemiddelingsmedewerkers die nog aan de kwaliteitseis moeten voldoen voor 31 december, maar alle bemiddelingsmedewerkers krijgen nu de mogelijkheid om het Branche-erkende certificaat met subsidie van Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) te behalen.

Faillissement en doorstart Geweldigeouders.nl

Tijdens de vakantie van KNGO is Geweldigeouders.nl failliet verklaard. Ook voor ons was het even slikken. Maar de berichten zijn dat Geweldigeouders.nl in onderhandeling is om een doorstart te kunnen maken.

Kinder-EHBO “To The Rescue”:
Geweldigeouders.nl is voornemens om met deze doorstart ook alle cursussen die gepland staan voor EHBO vanaf 22 augustus gewoon door te kunnen laten gaan. We hopen u hier snel over te kunnen berichten.
Nieuwe kandidaten raden wij aan om tot nader bericht 1 van de andere opleiders uit de lijst van KNGO te kiezen.

BKK budget voor bijscholing bemiddelingsmedewerkers

BKK stelt budget beschikbaar voor branche-erkende pedagogische  bijscholingen voor bemiddelingsmedewerkers binnen de gastouderopvang.

Met het BKK-bijscholingsbudget kunnen bemiddelingsmedewerkers een door CAO-partijen branche-erkende bijscholing volgen. Het bijscholingsbudget bedraagt 75% van de kosten die de opleider in rekening brengt, met een maximum van €400 per bemiddelingsmedewerker. Voor eigen rekening van het gastouderbureau zijn 25% van de kosten plus de reis- en verletkosten. Het budget wordt toegekend als de bijscholing met goed resultaat is afgerond.

Op papier goed geregeld…

Uit onderzoek is gebleken dat gastouderbureaus de zaakjes aardig voor elkaar hebben wat betreft de beoordelingspunten van de GGD-inspectie. Maar wat op papier goed geregeld lijkt, functioneert in de praktijk bij de gastouders nog niet altijd even goed.

Om gastouderbureaus en hun gastouders dichter bij elkaar te brengen op het gebied van “Veiligheid en Gezondheid” ontwikkelde KNGO in samenwerking met GeweldigeOuders.nl de E-learning cursus “Klaar voor de GGD”.

Bijscholing bemiddelingsmedewerkers bekend!

Op 26 juni 2012 heeft het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) besloten tot het verlenen van branche-erkenning aan 8 opleidingsinstituten voor de ‘bijscholing pedagogische component bemiddelingsmedewerkers’.
In de gastouderopvang hebben bemiddelingsmedewerkers pedagogische bagage nodig om gastouders te kunnen begeleiden in hun werk. Daarom geldt vanaf 1 januari 2012 de kwalificatie-eis. Onderdeel hiervan is een bewijs van een gevolgde branche-erkende ‘bijscholing pedagogische component.’

Status Pedagogisch Kader Gastouderopvang

Het NJi en het Kohnstamm Instituut zijn al sinds eind vorig jaar bezig met het samenstellen en inhoud geven aan het Pedagogisch Kader Gastouderopvang. Dit handboek speciaal voor gastouders wordt verwacht medio maart 2013 klaar te zijn.
Eerder verschenen handboeken in de kinderopvang die in opdracht van BKK zijn verschenen zijn:
Pedagogisch Kader 0-4 jaar
Pedagogisch Kader 4-13 jaar
Diversiteit

VOG stagiaires en uitzendkrachten

Stagiaires en uitzendkrachten in de kinderopvang of het peuterspeelzaalwerk hoeven voortaan alleen de eerste maal dat zij hun werkzaamheden aanvangen een VOG (Verklaring omtrent gedrag) te overleggen die niet ouder is dan twee maanden.

Dit is nu geregeld in de ‘Tijdelijke Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012’, gepubliceerd in Staatscourant nr. 10964 van 4 juni 2012.

Deze regeling blijft van kracht tot de wijziging van de wet Kinderopvang, waarin deze regeling wordt opgenomen, van kracht wordt.

Programma Praktische Vaardigheidstrainingen bekend!

De vraag naar bijscholing in de gastouderopvang wordt eindelijk beantwoord.
Uit de laatste evaluatie van de Wet Kinderopvang (mei 2012) zijn de volgende conclusies gekomen:
“Voor een verdere professionalisering is het nodig dat gastouderbureaus zich nog meer gaan richten op het bewaken van de kwaliteit.”
“Gastouderbureaus zouden meer verantwoordelijk gesteld moeten worden voor de kwaliteit van hun gastouders.”

Pagina's