Nieuws

VOG stagiaires en uitzendkrachten

Stagiaires en uitzendkrachten in de kinderopvang of het peuterspeelzaalwerk hoeven voortaan alleen de eerste maal dat zij hun werkzaamheden aanvangen een VOG (Verklaring omtrent gedrag) te overleggen die niet ouder is dan twee maanden.

Dit is nu geregeld in de ‘Tijdelijke Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012’, gepubliceerd in Staatscourant nr. 10964 van 4 juni 2012.

Deze regeling blijft van kracht tot de wijziging van de wet Kinderopvang, waarin deze regeling wordt opgenomen, van kracht wordt.

Programma Praktische Vaardigheidstrainingen bekend!

De vraag naar bijscholing in de gastouderopvang wordt eindelijk beantwoord.
Uit de laatste evaluatie van de Wet Kinderopvang (mei 2012) zijn de volgende conclusies gekomen:
“Voor een verdere professionalisering is het nodig dat gastouderbureaus zich nog meer gaan richten op het bewaken van de kwaliteit.”
“Gastouderbureaus zouden meer verantwoordelijk gesteld moeten worden voor de kwaliteit van hun gastouders.”

Kamp doet uitspraak over leges gastouderopvang

Minister Kamp in reactie op de aangenomen motie van Van Gent/van Hijum d.d. 3 april over de leges in de gastouderopvang:

Inventarisatie branche:
Uit de inventarisatie van de branche blijkt dat een kleine minderheid van 43 gemeenten leges heft voor de registratie van nieuwe gastouders. Daarnaast heffen 9 gemeenten leges voor het doorvoeren van wijzigingen in het LRKP.

Subsidie voor (bij)scholing ZZP-gastouders/bemiddelingsmedewerkers!

Tot 1 september is het mogelijk om met hulp van KNGO subsidie te ontvangen op opleiding of bijscholing voor ZZP-ers.
Gastouders en bemiddelingsmedewerkers/franchisenemers die zonder personeel zelfstandig zijn krijgen 30% korting op de kosten.
De rest van de kosten is ook nog eens aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat is een unieke kans en scheelt een heleboel kosten!

Pedagogisch beleidsplan niet meer meesturen

Op het nieuwe aanvraagformulier exploitatie Voorziening gastouderopvang staat momenteel dat bij een aanvraag het pedagogisch beleidsplan meegestuurd moet worden. Het gaat hier om het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau, omdat de gastouder dit beleid uitvoert.

In artikel 5, lid 3 van het Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzalen is voorgeschreven dat er een document wordt aangeleverd waarin het pedagogisch beleid is opgenomen, bedoeld in artikel 1.50 van de Wko. Artikel 1.50 heeft echter alleen betrekking op kindercentra en niet op gastouders.

Pagina's