Nieuws

Voorkom terugbetalen kinderopvangtoeslag 2012

KennisNetwerk GastouderOpvang voorziet grote problemen met de praktische uitwerking van de maximale uren. (140-70%-regel)

Deze regel houdt in dat ouders met kinderen van 0-4 jaar recht hebben op  maximaal 140% van de gewerkte uren aan kinderopvangtoeslag.
Ouders met kinderen van 4-13 jaar hebben recht op 70% van de gewerkte uren aan kinderopvangtoeslag.
Uitgangspunt is de minst werkende partner.

Minister Kamp: “Gemeenten maken geen winst op leges”

In antwoord op de kamervragen van Ineke van Gent (Groenlinks), over de hoge leges die gemeenten vragen
voor de registratie van gastouders, deelt minister Kamp mede dat hij niet van mening is dat dit in strijd is met de gemeentewet.

In de gemeentewet staat dat gemeenten geen winst mogen maken over diensten.
Daar lijkt het in sommige gemeenten wel op. De hoogte van leges mogen ze zelf bepalen.
Bijvoorbeeld in Leusden vraagt de gemeente meer dan  € 1.000 euro voor de registratie van een gastouder.

Website Brancheorganisatie Kinderopvang bijna online

Brancheorganisatie Kinderopvang is de fusieorganisatie waarin MOgroep Kinderopvang en de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang (BKN) zijn opgegaan. De tak Gastouderopvang is hierin opgenomen en wordt vertegenwoordigd door Alien Alberts (Berend Botje).

Belangenbehartiging, informatievoorziening en onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring zijn de belangrijkste doelstellingen van Brancheorganisatie Kinderopvang.

GGD controle Bemiddelingsmedewerkers 2012

Er komen nog steeds vragen bij KNGO binnen over de opleidingseisen die gesteld worden aan bemiddelingsmedewerkers van gastouderbureaus in 2012.
Natuurlijk heeft de overheid voor enige verwarring gezorgd door het bericht dat er vanaf 2012 gecontroleerd zou worden op het bezitten van een “branchecertificaat”. Dit branchecertificaat bestaat nog niet, dus kan daar onmogelijk op gecontroleerd worden.

Inspectie 2012: risicoprofiel in kleurcode

Vanaf 1 januari 2012 wordt er getoetst door de GGD op basis van het risicoprofiel van een gastouderbureau. Dit gebeurd door middel van het toekennen van een kleurcode groen, geel, oranje of rood.

Uitleg bij de kleurcode:
Groen: geen reden tot zorg; noch over de actuele situatie noch over nabije toekomst.
Geel: geen reden tot zorg over de actuele situatie, lichte zorg over de nabije toekomst.
Oranje: lichte zorg over de actuele situatie, zorg over de nabije toekomst.
Rood: zorg of serieuze zorg over de actuele situatie, serieuze zorg over nabije toekomst.

Actieplan aanpak kindermishandeling “Kinderen Veilig”

Op 28 november heeft het ministerie van VWS en ministerie van Justitie het Actieplan aanpak kindermishandeling 2012-2016 ‘Kinderen Veilig’ gepresenteerd. In dit actieplan is te lezen welke acties in de komende vijf jaar genomen worden om kindermishandeling aan te pakken.In het actieplan staan onder meer ketenbrede acties  om kindermishandeling te  signaleren.

Pagina's