Nieuws

Programma Praktische Vaardigheidstrainingen bekend!

De vraag naar bijscholing in de gastouderopvang wordt eindelijk beantwoord.
Uit de laatste evaluatie van de Wet Kinderopvang (mei 2012) zijn de volgende conclusies gekomen:
“Voor een verdere professionalisering is het nodig dat gastouderbureaus zich nog meer gaan richten op het bewaken van de kwaliteit.”
“Gastouderbureaus zouden meer verantwoordelijk gesteld moeten worden voor de kwaliteit van hun gastouders.”

Kamp doet uitspraak over leges gastouderopvang

Minister Kamp in reactie op de aangenomen motie van Van Gent/van Hijum d.d. 3 april over de leges in de gastouderopvang:

Inventarisatie branche:
Uit de inventarisatie van de branche blijkt dat een kleine minderheid van 43 gemeenten leges heft voor de registratie van nieuwe gastouders. Daarnaast heffen 9 gemeenten leges voor het doorvoeren van wijzigingen in het LRKP.

Subsidie voor (bij)scholing ZZP-gastouders/bemiddelingsmedewerkers!

Tot 1 september is het mogelijk om met hulp van KNGO subsidie te ontvangen op opleiding of bijscholing voor ZZP-ers.
Gastouders en bemiddelingsmedewerkers/franchisenemers die zonder personeel zelfstandig zijn krijgen 30% korting op de kosten.
De rest van de kosten is ook nog eens aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat is een unieke kans en scheelt een heleboel kosten!

Pedagogisch beleidsplan niet meer meesturen

Op het nieuwe aanvraagformulier exploitatie Voorziening gastouderopvang staat momenteel dat bij een aanvraag het pedagogisch beleidsplan meegestuurd moet worden. Het gaat hier om het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau, omdat de gastouder dit beleid uitvoert.

In artikel 5, lid 3 van het Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzalen is voorgeschreven dat er een document wordt aangeleverd waarin het pedagogisch beleid is opgenomen, bedoeld in artikel 1.50 van de Wko. Artikel 1.50 heeft echter alleen betrekking op kindercentra en niet op gastouders.

Voorkom terugbetalen kinderopvangtoeslag 2012

KennisNetwerk GastouderOpvang voorziet grote problemen met de praktische uitwerking van de maximale uren. (140-70%-regel)

Deze regel houdt in dat ouders met kinderen van 0-4 jaar recht hebben op  maximaal 140% van de gewerkte uren aan kinderopvangtoeslag.
Ouders met kinderen van 4-13 jaar hebben recht op 70% van de gewerkte uren aan kinderopvangtoeslag.
Uitgangspunt is de minst werkende partner.

Minister Kamp: “Gemeenten maken geen winst op leges”

In antwoord op de kamervragen van Ineke van Gent (Groenlinks), over de hoge leges die gemeenten vragen
voor de registratie van gastouders, deelt minister Kamp mede dat hij niet van mening is dat dit in strijd is met de gemeentewet.

In de gemeentewet staat dat gemeenten geen winst mogen maken over diensten.
Daar lijkt het in sommige gemeenten wel op. De hoogte van leges mogen ze zelf bepalen.
Bijvoorbeeld in Leusden vraagt de gemeente meer dan  € 1.000 euro voor de registratie van een gastouder.

Pagina's