Nieuws

BKK budget voor bijscholing bemiddelingsmedewerkers

BKK stelt budget beschikbaar voor branche-erkende pedagogische  bijscholingen voor bemiddelingsmedewerkers binnen de gastouderopvang.

Met het BKK-bijscholingsbudget kunnen bemiddelingsmedewerkers een door CAO-partijen branche-erkende bijscholing volgen. Het bijscholingsbudget bedraagt 75% van de kosten die de opleider in rekening brengt, met een maximum van €400 per bemiddelingsmedewerker. Voor eigen rekening van het gastouderbureau zijn 25% van de kosten plus de reis- en verletkosten. Het budget wordt toegekend als de bijscholing met goed resultaat is afgerond.

Op papier goed geregeld…

Uit onderzoek is gebleken dat gastouderbureaus de zaakjes aardig voor elkaar hebben wat betreft de beoordelingspunten van de GGD-inspectie. Maar wat op papier goed geregeld lijkt, functioneert in de praktijk bij de gastouders nog niet altijd even goed.

Om gastouderbureaus en hun gastouders dichter bij elkaar te brengen op het gebied van “Veiligheid en Gezondheid” ontwikkelde KNGO in samenwerking met GeweldigeOuders.nl de E-learning cursus “Klaar voor de GGD”.

Bijscholing bemiddelingsmedewerkers bekend!

Op 26 juni 2012 heeft het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) besloten tot het verlenen van branche-erkenning aan 8 opleidingsinstituten voor de ‘bijscholing pedagogische component bemiddelingsmedewerkers’.
In de gastouderopvang hebben bemiddelingsmedewerkers pedagogische bagage nodig om gastouders te kunnen begeleiden in hun werk. Daarom geldt vanaf 1 januari 2012 de kwalificatie-eis. Onderdeel hiervan is een bewijs van een gevolgde branche-erkende ‘bijscholing pedagogische component.’

Status Pedagogisch Kader Gastouderopvang

Het NJi en het Kohnstamm Instituut zijn al sinds eind vorig jaar bezig met het samenstellen en inhoud geven aan het Pedagogisch Kader Gastouderopvang. Dit handboek speciaal voor gastouders wordt verwacht medio maart 2013 klaar te zijn.
Eerder verschenen handboeken in de kinderopvang die in opdracht van BKK zijn verschenen zijn:
Pedagogisch Kader 0-4 jaar
Pedagogisch Kader 4-13 jaar
Diversiteit

VOG stagiaires en uitzendkrachten

Stagiaires en uitzendkrachten in de kinderopvang of het peuterspeelzaalwerk hoeven voortaan alleen de eerste maal dat zij hun werkzaamheden aanvangen een VOG (Verklaring omtrent gedrag) te overleggen die niet ouder is dan twee maanden.

Dit is nu geregeld in de ‘Tijdelijke Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012’, gepubliceerd in Staatscourant nr. 10964 van 4 juni 2012.

Deze regeling blijft van kracht tot de wijziging van de wet Kinderopvang, waarin deze regeling wordt opgenomen, van kracht wordt.

Programma Praktische Vaardigheidstrainingen bekend!

De vraag naar bijscholing in de gastouderopvang wordt eindelijk beantwoord.
Uit de laatste evaluatie van de Wet Kinderopvang (mei 2012) zijn de volgende conclusies gekomen:
“Voor een verdere professionalisering is het nodig dat gastouderbureaus zich nog meer gaan richten op het bewaken van de kwaliteit.”
“Gastouderbureaus zouden meer verantwoordelijk gesteld moeten worden voor de kwaliteit van hun gastouders.”

Kamp doet uitspraak over leges gastouderopvang

Minister Kamp in reactie op de aangenomen motie van Van Gent/van Hijum d.d. 3 april over de leges in de gastouderopvang:

Inventarisatie branche:
Uit de inventarisatie van de branche blijkt dat een kleine minderheid van 43 gemeenten leges heft voor de registratie van nieuwe gastouders. Daarnaast heffen 9 gemeenten leges voor het doorvoeren van wijzigingen in het LRKP.

Pagina's