Kamp doet uitspraak over leges gastouderopvang

Minister Kamp in reactie op de aangenomen motie van Van Gent/van Hijum d.d. 3 april over de leges in de gastouderopvang:

Inventarisatie branche:
Uit de inventarisatie van de branche blijkt dat een kleine minderheid van 43 gemeenten leges heft voor de registratie van nieuwe gastouders. Daarnaast heffen 9 gemeenten leges voor het doorvoeren van wijzigingen in het LRKP.

Onderzoeksbevindingen:
Uit onderzoek is gebleken dat de gemeenten die zijn overgegaan tot het heffen van leges over het algemeen gemeenten zijn met een meer dan gemiddeld aantal ingeschreven gastouders: gemiddeld 5 per 1000 inwoners vergeleken met een landelijk gemiddelde van 2,8 per 1000 inwoners.
Een tweede conclusie is dat het heffen van leges in de betreffende gemeenten in absolute zin geen belemmering is gebleken voor het inschrijven van nieuwe gastouders in 2012.
Wel lijkt er sprake te zijn van een relatief effect. Het aantal nieuw ingeschreven gastouders in de gemeenten die leges heffen, ligt nu onder het landelijk gemiddelde: 0,08 per 1000 inwoners vergeleken met een landelijk gemiddelde van 0,10 per 1000 inwoners.

Beoordelingskader:
Legesheffing is echter uiteindelijk een zaak tussen de gemeente en de aanvrager, in dit geval het gastouderbureau. De politiek aan te spreken partij is de gemeenteraad in de betreffende gemeente. De gemeenteraad stelt immers de hoogte van de leges via een verordening vast. Als een gastouderbureau van mening is dat de leges op een meer dan kostendekkend tarief zijn vastgesteld, kan het gastouderbureau na een bezwaarprocedure bij de gemeente naar de rechter gaan.

Vanuit de verantwoordelijkheid van minister Kamp voor het stelsel van kinderopvang, is hij van mening dat hoge legeskosten voor potentiële gastouders een drempel kunnen betekenen om in de kinderopvang aan de slag te gaan. Dat vind Kamp een ongewenst effect, gezien de waardevolle opvangvorm die gastouderopvang is. Naar zijn mening zouden gemeenten er daarom goed aan doen om bij de vaststelling van de kosten de bijdrage van de rijksoverheid te verrekenen, om te voorkomen dat een te hoge drempel voor gastouders ontstaat.
Leges heffen voor wijzigingen vindt Kamp een ongewenst, omdat dit een drempel vormt voor het doorgeven van wijzigingen. Dat maakt het vervolgens moeilijker om het LRKP actueel te houden.

Beleidsmatige actie van Kamp:
Op basis van de onderzoeksbevindingen en het beoordelingskader, heb ik de colleges van burgemeester en wethouders van twee gemeenten die hoge leges heffen, schriftelijk verzocht om de legesheffing voor wat betreft de registratie van gastouders te heroverwegen. Beide gemeenten komen niet tekort aan het voor hun gemeente in het gemeentefonds beschikbare budget voor toezicht en handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang.

Daarnaast zijn er nog negen gemeenten, die blijkens de hoogte van de leges als uitgangspunt lijken te hanteren dat de kosten van de eerste GGD-controle volledig worden vergoed door het heffen van leges, terwijl hun budget in het gemeentefonds voor de invulling van deze verantwoordelijkheid afdoende is. Ook de colleges van burgemeester en wethouders van deze gemeenten heb ik individueel aangeschreven en gevraagd om de betreffende legesheffing te heroverwegen.

Tot slot zijn er negen gemeenten die leges heffen voor het doorvoeren van mutaties in het LRKP. Ook bij deze gemeenten heb ik eveneens per brief een heroverweging van hun legestarieven bepleit.

Lees hier de volledige reactie op de motie.